2016

Егиут-Пловдив Еоод

Тази фирма премина положително проверката на Тайния Клиент

Дата на последното проучване: 2016-03-07 13:48:18

селище

Пловдив

Улица

ТРАЙКО КИТАНЧЕВ 9

ЕИК номер

Телефонен номер

32641944

Описание на фирмата

Акредитиран орган за контрол за измерване по електробезопасност - изолация на кабели, импеданс на контур фаза - нула, дефектнотокови защити (Fi), преходно съпротивление на заземители на ел. съоражения и мълниезащитни инсталации, ВВ изпитвания на трансформатори и диелектрични средства - ръкавици, боти, изолиращи щанги и фазоуказатели. Измерване фактори на работна среда - микроклимат (температура, относителна влажност и скорост на въздуха), осветеност, шум, вибрации, прах, химични агенти и вентилационни инсталации. Измерване на шум в околна среда и проникващ шум и вибрации в сгради.
СТМ (Служба по трудова медицина) извършва организация , консултации и изготвяне оценка на риска на работните места.Изготвяне на годишни анализи.
Лицензиран Център за обучение към НАПОО - извършва обучение по ЗБУТ (и онлайн), курс за присъждане на квалификационни групи по електробезопасност ( до и над 1000V).